ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันนี้ (22 ม.ค.63) เวลา 13.30 น.

พล.ต.ต. วรณัน สุขเจริญ 
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์
พ.ต.อ.บรรจง อมฤทธิ์
พ.ต.อ.กฤตชัย ทองอยู่
พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ 
พ.ต.อ.อภิชาติ ศรีทองกุล
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อยู่พะเนียด
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.กาญจนบุรี

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ต.อ.ภัทรชัย กอสนาน 
ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
หน.สภ.ในสังกัด
ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จำกัด  
มีการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แทนตำแหน่งคณะกรรมการฯที่ว่างลง 7 ท่าน ที่ย้ายออกนอกสังกัด ภ.จว.กาญจนบุรี 

ณ ห้องสังขละบุรี
โรงแรมริเวอร์แคว 
อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: